Μηχανική – Σχεδιασμός

Μηχανική – Σχεδιασμός

Ένα εξελιγμένο σύστημα intralogistics απαιτεί τον συντονισμό της ροής υλικών και τη ροή των δεδομένων / πληροφοριών. Ως εκ τούτου, στην αρχή κάθε έννοιας συστήματος, υπάρχει μια μηχανική διάταξη συν μια αναλυτική παρουσίαση του ελέγχου και της πληροφορικής σε επίπεδο που περιλαμβάνει τον ορισμό των διαδικασιών, τη διαμόρφωση του υλικού και το επιθυμητό πακέτο λογισμικού. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται σε στενή συνεργασία με τον πελάτη και καταγράφονται σε μια λειτουργική προδιαγραφή. Αυτή η διευκρίνιση θα αποτελέσει τη βάση της περαιτέρω υλοποίησης του έργου. Στη συνέχεια, η διάταξη του συστήματος θα δημιουργηθεί ως βάση προγραμματισμού. Προγραμματισμένο το ίδιο, τα κατασκευαστικά στοιχεία και μια δοκιμασία ενσωμάτωσης είναι μέρος του φάσματος ERG των υπηρεσιών.

engineering design